Κανονισμός λειτουργίας των ΔΙΕΚ (ΦΕΚ 5837/Β/15-2-2021).