Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:  80189/12.12.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5486 τ. Β') παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ και η εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.


Χρήσιμα Έντυπα