Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.1.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1 τ. Β') παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ και η εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.


Χρήσιμα Έντυπα