Όλα τα έντυπα συμπληρώνονται και προσκομίζονται στο ΔΙΕΚ.

Προσοχή: η Ειδική Σύμβαση συμπληρώνεται εις τριπλούν

Ειδικά για την ειδικότητα "Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου " η διαδικασία είναι η εξής:

1. Ζητούν βεβαίωση φοίτησης  από τη γραμματεία του ΔΙΕΚ.

2.Προσκομίζουν στο ΕΚΑΒ Χαλκίδας στην οδό Φίλωνος 8 και Βενιζέλου: 

Τη βεβαίωση φοίτησης, τη βεβαίωση εργοδότη και την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.

3. Αφού πάρουν έγκριση από το ΕΚΑΒ Αθηνών (κεντρικά), προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΔΙΕΚ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΕΡΓΟΔΟΤΗ_ΓΙΑ_ΕΝΑΡΞΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΒΙΒΛΙΟ


Χρήσιμα Έντυπα