Α. Προθεσμίες Εγγραφών

 

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό να  προσέλθουν απαραιτήτως από την

Πέμπτη 01-09-2022 έως και την Δευτέρα 12-09-2022 και ώρες από 13:30 έως 19:30

στο Δημόσιο ΙΕΚ Χαλκίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.  

Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από τη διαδικασία αιτήσεων του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4763/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

 

Β. Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Χαλκίδας, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. 
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια,κ.α.).

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ΙΕΚ.


Χρήσιμα Έντυπα