Α. Προθεσμίες Εγγραφών

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι Α΄ φάσης που υπέβαλαν αίτηση επιλογής στο  ΠΣ να  προσέλθουν απαραιτήτως από την

Παρασκευή 16-09-2022 έως και την Πέμπτη 22-09-2022 και ώρες από 13:30 έως 19:30 στο Δημόσιο ΙΕΚ Χαλκίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.  

Β. Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Χαλκίδας, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. 
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια,κ.α.).

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις εγγραφής οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά


Χρήσιμα Έντυπα