Δείτε τα αποτελέσματα επίδοσης του εξαμήνου 2021Α :

ΕΠΙΔΟΣΗ 2021Α

 

Σύμφωνα με τo Κ5/65965/7-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης με θέμα «Διευκρινίσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.» για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ισχύουν τα ακόλουθα:


Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4763/2020 προβλέπει ότι «...Η περίοδος της πρακτικής...πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης...».
Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21 12-2020), ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29922/13.5.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ  1944 τ. Β') επιτρέπεται πλέον η διενέργεια της Πρακτικής ΄Άσκησης των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/13.5.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1903 τ.Β) είναι υποχρεωτικός ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, για τους πρακτικά ασκούμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κατά τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης.

Χρήσιμα Έντυπα