Από την Δευτέρα 30/9/2019 και μέχρι την Παρασκευή 4/10/2019 υπάρχει η δυνατότητα εγγραφών νέων καταρτιζόμενων στο ΙΕΚ Χαλκίδας, οι οποίοι ατύχησαν στην ηλεκτρονική υποβολή ή δεν πρόλαβαν να την πραγματοποιήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική έντυπη (όχι ηλεκτρονική) αίτησή τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας τις παραπάνω ημέρες και ώρες 1.30 μ.μ. με 8.30 μ.μ. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  • Τίτλος σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) 

και απαιτείται ο ΑΜΚΑ.

Για επιπλέον προσόντα όπως κοινωνικά κριτήρια και προϋπηρεσία θα χρειαστούν τα αντίστοιχα αποδεικτικά.


Χρήσιμα Έντυπα