Καθήκοντα - Υποχρεώσεις

A. Άμεσα καθήκοντα

 1. Μελετούν το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.
 2. Καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα χωρίζοντας την ύλη σε 15 εβδομάδες, μέχρι το τέλος της 2ης εβδομάδας. [Προγραμματισμός Ύλης]
 3. Όσον αφορά την ύλη κάθε μαθήματος, με την έναρξη του εξαμήνου προτείνουν στους καταρτιζόμενους βιβλιογραφία και ετοιμάζουν σημειώσεις επί του διδασκομένου αντικειμένου.  Οι σημειώσεις του μαθήματος θα πρέπει να παραδοθούν στη γραμματεία του ΙΕΚ  σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά από την αρχή του εξαμήνου έως και την 5η εβδομάδα κατάρτισης.
 4. Καταγράφουν τα απαιτούμενα υλικά εκπαίδευσης και υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο ΙΕΚ.

Β. Πριν την έναρξη της διδασκαλίας

 1. Προσέρχονται έγκαιρα, πριν την έναρξη της διδακτικής ώρας και πιστοποιούν την προσέλευση τους με υπογραφή στην αντίστοιχη στήλη της εβδομάδας, ανάλογα με την ώρα διδασκαλίας.
 2. Παραλαμβάνουν από τη γραμματεία: βιβλίο ύλης, απουσιολόγιο και κατάσταση με τα ονόματα των καταρτιζόμενων . Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστρέφουν το φάκελο στη γραμματεία.

Γ. Με την έναρξη της διδασκαλίας

 1. Με την είσοδο των εκπαιδευτών στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε καταρτιζόμενους που καθυστερούν χωρίς λόγο.
 2. Οι απουσίες λαμβάνονται ανά ώρα κατάρτισης, με την έναρξη της διδακτικής ώρας.
 3. Συμπληρώνει το ημερήσιο δελτίο απουσιών, όπως περιγράφεται στην επισυναπτόμενη φωτοτυπία.
 4. Σε περίπτωση απουσίας τους, ενημερώνουν έγκαιρα την Δ/νση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά απουσίας και ορίζεται από τη γραμματεία η αναπλήρωση του μαθήματος.

Δ. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

 1. Επιδιώκουν ενεργό συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη διάρκεια της διαδικασίας της μάθησης με την καταλληλότερη διδακτική μέθοδο. Πάντως ανεξάρτητα από το είδος του μαθήματος ο εκπαιδευτής οφείλει να αναθέτει γραπτές εργασίες ή έργα για την εμπέδωση της μάθησης, να οδηγεί και να ελέγχει την πραγματοποίησή τους και να προτρέπει τους καταρτιζόμενους να αναζητούν στον εργασιακό χώρο την εφαρμογή των όσων διδάσκει.
 2. Δεν επιτρέπουν τη χρήση εγκαταστάσεων, εργαλείων και μηχανημάτων χωρίς την παρουσία τους.
 3. Επιβάλλουν τις κυρώσεις της παρατήρησης και της ωριαίας αποβολής από το μάθημα σε καταρτιζόμενο, που με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας και παραπέμπουν στη διοίκηση, παρεκκλίσεις καταρτιζομένων που κατά την κρίση τους, επιφέρουν βαρύτερη κύρωση.
 4. Ενημερώνουν άμεσα τη Δ/νση για τον λόγο τυχούσας διακοπής της διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν στους καταρτιζόμενους να φύγουν πριν τη λήξη της διδασκαλίας.
 5. Εάν το μάθημα διεξάγεται σε εργαστήριο οι εκπαιδευτές οφείλουν να φροντίζουν τα εξής:
 • την ασφάλεια και την σωστή χρήση των μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών
 • δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια στα εργαστήρια χωρίς να ενημερώσουν πρώτα τη διοίκηση του ι.ε.κ. ( διόρθωση βλαβών , μετακινήσεις υλικού κ.λ.π.)
 • δεν αφήνουν τους εκπαιδευόμενους μέσα στα εργαστήρια χωρίς την εποπτεία τους (στο διάλλειμα φροντίζουν να βγάζουν έξω τους εκπαιδευόμενους και να κλειδώνουν τα εργαστήρια)

Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω, προωθείται στα όργανα Δ/νσης του ΙΕΚ.

 

Ε. Μετά το πέρας της διδασκαλίας

 1. Συμπληρώνουν την ενότητα που διδάσκουν στο βιβλίο ύλης.
 2. Υπογράφουν στο παρουσιολόγιο.
 3. Επιστρέφουν το φάκελο στη γραμματεία.

ΣΤ. Εξετάσεις

 1. Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης και σε οριζόμενη από τον κανονισμό ημερομηνία διεξάγονται
  i. Μια εξέταση προόδου ανά μάθημα προ της συμπλήρωσης του 70% των ωρών κατάρτισης του εξαμήνου, με θέματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από τον ίδιο.
  ii. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις.
 2. Δυο τουλάχιστον εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων, ενημερώνουν τους καταρτιζόμενους για τον τρόπο τελικής εξέτασης του μαθήματος.
 3. Συντάσσουν τα θέματα ηλεκτρονικα στα παρακάτω έντυπα:
 4. Η κλίμακα Βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10