Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Για τη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης πριν τη συμπλήρωση των 960 ωρών απαιτείται από τον καταρτιζόμενο αίτηση, καθώς και βεβαίωση από τον εργοδότη για τις ώρες που πραγματοποιήθηκαν. Ο καταρτιζόμενος προσκομίζει στο ΙΕΚ συμπληρωμένη την αίτηση, τη βεβαίωση εργοδότη και συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Βιβλίο Πρακτικής μέχρι την ημέρα που έγινε η διακοπή.

Τα αντίστοιχα έντυπα θα τα κατεβάσετε από το υπομενού "Έντυπα για Πρακτική Άσκηση".