Για τη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης πριν τη συμπλήρωση των 960 ωρών απαιτείται από τον καταρτιζόμενο αίτηση, καθώς και βεβαίωση από τον εργοδότη για τις ώρες που πραγματοποιήθηκαν. Ο καταρτιζόμενος προσκομίζει στο ΙΕΚ συμπληρωμένη την αίτηση, τη βεβαίωση εργοδότη και συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Βιβλίο Πρακτικής μέχρι την ημέρα που έγινε η διακοπή.

Τα αντίστοιχα έντυπα θα τα κατεβάσετε από το υπομενού "Έντυπα για Πρακτική Άσκηση".