Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί διακοπή της Πρακτικής Άσκησης πριν τη συμπλήρωση των 960 ωρών, ο καταρτιζόμενος μπορεί να ολοκληρώσει την Πρακτική του Άσκηση σε άλλη χρονική περίοδο (επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης). Ο καταρτιζόμενος προσκομίζει στο ΙΕΚ συμπληρωμένη την αίτηση επανέναρξης, τη βεβαίωση εργοδότη και την υπεύθυνη δήλωση εργοδότη

Τα έντυπα θα τα βρείτε στο υπομενού "Έντυπα για Πρακτική Άσκηση".