Για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, μετά τη συμπλήρωση 960 ωρών, ο καταρτιζόμενος προσκομίζει στο ΙΕΚ βεβαίωση από τον εργοδότη και συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Βιβλίο Πρακτικής.

Κατεβάστε από εδώ τη Βεβαίωση εργοδότη για Λήξη Πρακτικής Άσκησης.

Στη συνέχεια ο καταρτιζόμενος, αν έχει ολοκληρώσει και τα τέσσερα (04) εξάμηνα κατάρτισης, δικαιούται να λάβει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κατεβάστε από εδώ την Αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Περάτωσης Πρακτικής και Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.