Πρακτική Άσκηση

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση (ή  Μαθητεία) σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι πλέον υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η Πρακτική Άσκηση (πέμπτο εξάμηνο) δύναται να διεξαχθεί μετά το δεύτερο εξάμηνο φοίτησης ή μετά τη λήξη των τεσσάρων εξαμήνων κατάρτισης.

Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δεκάτη πέμπτη (15) κάθε μήνα (εφόσον ο καταρτιζόμενος έχει προσκομίσει στο ΙΕΚ Χαλκίδας τα απαραίτητα έγγραφα τουλάχιστον 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης - 1η ή 15η αντίστοιχα). 

Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα, πέντε (5) μέρες εβδομαδιαίως*.
Αν οι καταρτιζόμενοι πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση κατά την διάρκεια του τρίτου ή τέταρτου εξαμήνου οι ώρες της Πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να γίνονται την ώρα που γίνονται τα μαθήματα κατάρτισης.

Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

Κάθε ασκούμενος τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας το συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς.

Κατέβασε εδώ το ΒΙΒΛΙΟ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει αίτηση - δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση. 
Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης. 

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση, υποβάλει στο Ι.Ε.Κ. (πριν από την έναρξη της Πρακτικής) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
  2. Υπεύθυνη δήλωση 1
  3. Υπεύθυνη δήλωση 2
  4. Βεβαίωση εργοδότη
  5. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη
  6. Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενου
  7. Βεβαίωση ΑΦΜ* 
  8. Βεβαίωση Αριθμού ΜητρώουΙΚΑ* 
  9. Βεβαίωση ΑΜΚΑ* 
  10. Φωτοαντίγραφο Δελτίου ΑστυνομικήςΤαυτότητας

Τα έντυπα 1, 2, 3, 4, 5, 6 θα τα κατεβάσετε (download) από το υπομενού "'Εντυπα για Πρακτική Άσκηση".

Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητά της (ΚΥΑ 139931/08-09-2015, ΦΕΚ 1953/B/10-09-2015 «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία Καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.»).

Στην (εξαιρετικά σπάνια) περίπτωση που, στις οικονομικές καταστάσεις καταρτιζόμενων που έχουν κάνει Πρακτική Άσκηση φαίνεται εσφαλμένα ότι έχουν λάβει χρήματα, το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί ακολουθώντας τις οδηγίες της ανακοίνωσης.

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης - νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης. Κατέβασε εδώ τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης
Σύμφωνα με το έγγραφο Κ5/65965/7-6-2021 της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. με θέμα «Διευκρινίσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.», σε ότι αφορά στις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4763/2020 προβλέπει ότι «...Η περίοδος της πρακτικής... πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων(24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης...». (Αφορά τους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους από τις 30/6/2021 και μετέπειτα).

Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27». (Αφορά τους καταρτιζόμενους που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους από τις 30/06/2020 και προγενέστερα).
 
Απαλλαγή πρακτικής άσκησης

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)). Κατέβασε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση.
*Σημείωση: Στις περιπτώσεις που οι καταρτιζόμενοι ήδη εργάζονται, προβλέπεται μειωμένο αλλά και ευέλικτο ημερήσιο ωράριο πρακτικής άσκησης.
 Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα: