Το Europass Κινητικότητα (Mobility) αποτελεί προσωπικό έγγραφο, το οποίο καταγράφει και πιστοποιεί τη συμμετοχή σε οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. προγράμματα Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησή του είναι η εκπλήρωση των κριτηρίων ποιότητας, όπως αυτά έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως το γεγονός ότι η μάθηση πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό περιβάλλον (μαθησιακή εμπειρία). Η μαθησιακή αυτή εμπειρία μπορεί να είναι:

 • μία θέση εργασίας σε μια εταιρεία
 • ένα χρονικό διάστημα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ως μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος
 • μία εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητική οργάνωση
 • διάφορες άλλες περιπτώσεις.

Οι δύο οργανισμοί-εταίροι, που ελέγχουν την εμπειρία κινητικότητας στη χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής, συμφωνούν ως προς το σκοπό, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της μαθησιακής αυτής εμπειρίας. Στη χώρα υποδοχής καθορίζεται ένα συμβουλευτικό όργανο για τους εταίρους, που μπορεί να είναι πανεπιστήμια, κέντρα κατάρτισης, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Το Europass Mobility αντικατέστησε το παλαιότερο έγγραφο "Ευρωδιαβατήριο Κατάρτισης" (Europass Training) από τις αρχές του 2006.

Το Europass Mobility απευθύνεται σε καθένα που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια εμπειρία κινητικότητας σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το επίπεδο μόρφωσής του.

Κερδισμένος είναι όποιος συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα κινητικότητας γιατί:

 • εμπλουτίζει τις γνώσεις του
 • εργάζεται ή σπουδάζει σε ένα περιβάλλον με διαφορετικές τεχνολογίες και τεχνογνωσία
 • διευρύνει τους επαγγελματικούς του ορίζοντες
 • εξασκεί και τελειοποιεί μια ξένη γλώσσα
 • γνωρίζει ένα διαφορετικό πολιτισμό
 • καλλιεργεί την αυτονομία του
 • αποκτά νέους φίλους ή και μελλοντικούς συνεργάτες
 • προσφέρει στον εαυτό του ένα επιπλέον επαγγελματικό προσόν
 • αυξάνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα ή σε κάποια χώρα του εξωτερικού.

Πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιος το Europass Mobility...

Εκδηλώνει κάποιος το ενδιαφέρον του για συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας, ταξιδεύει και αποκτάει την εμπειρία κινητικότητας και στη συνέχεια το Εθνικό Κέντρο Europass θα φροντίσει για την έκδοση του Europass Mobility σε συνεργασία με τους φορείς αποστολής και υποδοχής που οργάνωσαν το πρόγραμμα.

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του Europass Mobility...

Για την έκδοση των εγγράφων Europass Mobility υπεύθυνος φορέας είναι το Εθνικό Κέντρο Europass, στον οποίο υποβάλλεται αίτηση από το φορέα αποστολής που οργανώνει το πρόγραμμα κινητικότητας στην Ελλάδα. Η διαδικασία συμπλήρωσης του εγγράφου γίνεται ηλεκτρονικά από τους εμπλεκόμενους φορείς (αποστολής και υποδοχής) και το Εθνικό Κέντρο Europass. Το έγγραφο συμπληρώνεται σε δύο γλώσσες, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προτού παραδοθεί στο δικαιούχο, σφραγίζεται και υπογράφεται από το Εθνικό Κέντρο Europass και τους φορείς αποστολής και υποδοχής.

Για την έκδοση ενός εγγράφου Europass Mobility, η αίτηση πρέπει να γίνει από το Φορέα Αποστολής που διοργάνωσε το πρόγραμμα κινητικότητας και όχι από μεμονωμένα άτομα. Προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση Europass Mobility για ένα δικαιούχο, είναι απαραίτητο να κάνουν εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Σύστημα του Εθνικού Κέντρου Europass τόσο ο "φορέας αποστολής" όσο και ο "φορέας υποδοχής".

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε εδώ.