ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή ?η εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθ?ούς ή σε κέντρα ειδικής αγωγής που φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-6 χρόνων, ιδιωτικούς ή του δη?οσίου φορέα, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό ή ειδικό παιδαγωγό.

 

Σχετική Νομοθεσία

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επαγγελματική κατάρτιση εν γένει και την λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότερα συνίσταται στα ακόλουθα:

-     Nόμος 4186-2013 (ΦΕΚ Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

-     Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1807 ? 2014

 

Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»μπορεί να εργαστεί σε:

-     Δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς

-     Νηπιαγωγεία

-     Ιδρύματα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών

-     Παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

-     Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων, Κοινοτήτων, Υπουργείων, Οργανισμών, Εταιριών, κ.λ.π.

-     Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

-     Ειδικά Θεραπευτικά Κέντρα

-     Παιδότοπους

 

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικά Καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Μεριμνά για την ψυχοσωματική υγεία, την ψυχοσωματική εξέλιξη, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων, παιδιών δηλαδή ηλικίας 0-6 ετών. Τους προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, φροντίδα, (φαγητό, καθαριότητα) σύμφωνα με τις αρχές της Βρεφοκομίας και της Παιδαγωγικής. Ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες, να αναπτύξει ευαισθησία, φαντασία, αισθητική, δημιουργική ικανότητα, ικανότητα έκφρασης, παρατηρητικότητα   και   αυτονομία,   γενικά   να διευρύνει τον εσωτερικό του κόσμο, να ωριμάσει συναισθηματικά και ψυχοκινητικά.
  • Φροντίζει - με κατάλληλη προσέγγιση - για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες όλων ανεξαιρέτως των παιδιών και γενικά για τη δημιουργία ατμόσφαιρας στοργής, αποδοχής, ασφάλειας και χαράς.
  • Παρατηρεί τις αντιδράσεις του κάθε παιδιού, επισημαίνει αλλαγές ή παθολογικά συμπτώματα, ενημερώνει σχετικά τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό και με την έγκριση του/της τους γονείς και τους ειδικούς (γιατρό, ψυχολόγο κτλ.).
  • Εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
  • Αναπληρώνει τον/την βρεφονηπιοκόμο/νηπιαγωγό όταν απουσιάζει.
  • Συντάσσει εκθέσεις και ενημερώνει βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για θέματα που αφορούν τα παιδιά και γενικά τη λειτουργία του σταθμού.
  • Εκτελεί σε ημερήσια βάση τις εργασίες που απαιτούνται και που προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών, τις συνθήκες της ημέρας ή τις απαιτήσεις της εργασίας του/της.
  • Παρέχει στα παιδιά θεραπευτική και παιδαγωγική αγωγή ?ε την καθοδήγηση των ειδικών προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξέλιξη τους και να αντιμετωπιστούν τυχόν οργανικές ή σω?ατικές ή συναισθηματικές ασθένειες.
  • Σε συνεργασία ?ε τη ?ιεύθυνση του Σταθ?ού ή του Κέντρου βοηθά τους γονείς στην κατανόηση και αποδοχή του προβλήματος που έχει διαπιστωθεί σε κάποιο παιδί, στην εξισορρόπηση της προσωπικότητας τους και στη διατήρηση της ψυχικής τους κατάστασης.
  • ?ιατηρεί στενή επαφή σε συνεργασία ?ε τη ?ιεύθυνση του Κέντρου ή του Σταθ?ού ?ε τους αρμόδιους επιστήμονες ή φορείς για τις ειδικές περιπτώσεις κάθε παιδιού.