Αίτηση Απαλλαγής από μάθημα

Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από μάθημα:

1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα, στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησης τους στο οικείο ΙΕΚ, και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.

Attachments:
Download this file (aitisi_apallagis.doc)Αίτηση Απαλλαγής[Αίτηση Απαλλαγής]30 kB