Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29922/13.5.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ  1944 τ. Β') παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ και η εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, εκτός από τα εργαστηριακά μαθήματα για τα οποία η διά ζώσης εκπαίδευση κρίθηκε απαραίτητη για την ολοκλήρωσή τους. Για το ΙΕΚ Χαλκίδας δεν υπάρχει μάθημα που να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. 


Χρήσιμα Έντυπα