Συγκεντρωτικά τα έντυπα που σχετίζονται με την Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων ΙΕΚ είναι:

1) Νομοθετικό Πλαίσιο

2) Έντυπα για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

3) Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

4) Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

5) Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης

6) Λήξη Πρακτικής Άσκησης

7) Απαλλαγή από Πρακτική Άσκηση (ολική ή μερική)