Δε λειτουργούν ειδικότητες Β' εξαμήνου στο τρέχον εξάμηνο κατάρτισης 2022Β.