Για την συμπλήρωση των συμβάσεων είναι απαραίτητη η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εκπαιδευτή.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

1) ΑΝΕΡΓΟΙ ? ΜΙΣΘΩΤΟΙ (πλήρους ή μερικής απασχόλησης)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αποδεικτικό ΑΦΜ

2) Αποδεικτικό ΑΜΑ

3) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

4) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου από Εθνική Τράπεζα με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή, όπου αναγράφεται το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού.

5) Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο αρχείο ΥΔ1.doc)

6) Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων (συνημμένο αρχείο ΑΣ.doc)

7) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

 

8) Εκτύπωση (ονοματεπώνυμου) από TAXIS

 

9) Πιστοποίηση ΕΟΠΕΠΠ, εφόσον έχετε πιστοποιηθεί

 

Προσοχή: ο τρόπος αμοιβής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

 

2) ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αποδεικτικό ΑΦΜ

2) Αποδεικτικό ΑΜΑ

3) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

4) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου από Εθνική Τράπεζα με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή, όπου αναγράφεται το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού.

5) Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο αρχείο ΥΔ1.doc)

6) Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων (συνημμένο αρχείο ΑΣ.doc)

7) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, σε ποιόν φορέα εργάζονται, ότι οι αμοιβές τους δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια και ότι θα τις δηλώσουν στην υπηρεσία τους (συνημμένο αρχείο ΥΔ_ΔΥ.doc)

8) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

 

9) Εκτύπωση (ονοματεπώνυμου) από TAXIS

 

10) Πιστοποίηση ΕΟΠΕΠΠ, εφόσον έχετε πιστοποιηθεί

 

Προσοχή: ο τρόπος αμοιβής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

 

3) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (αμειβόμενοι με ΤΠΥ)

 

1) Αποδεικτικό ΑΦΜ

2) Αποδεικτικό ΑΜΑ

3) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

4) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου από Εθνική Τράπεζα με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή, όπου αναγράφεται το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού.

5) Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο αρχείο ΥΔ1.doc ή ΥΔ2.doc, ανάλογα που εμπίπτουν)

6) Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων (συνημμένο αρχείο ΑΣ.doc)

7)  Αποδεικτικό (ΚΑΔ) «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα

8) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

 

9) Εκτύπωση (ονοματεπώνυμου) από TAXIS

 

10) Πιστοποίηση ΕΟΠΕΠΠ εφόσον έχετε πιστοποιηθεί.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται: T.Π.Υ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), φορολογική ενημερότητα, εφόσον το ακαθάριστο πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 ? (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α Οικονομικών 1109793/6134 ?11/0016/1999, όπως ισχύουν) και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, εφόσον το ακαθάριστο πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 ? (άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).

 

Με την έκδοση ΤΠΥ θα πρέπει να υπάρχουν οι αποδεκτοί κωδικοί δραστηριότητας πριν την έκδοση του τιμολογίου (πχ. Υπηρεσίες καθηγητή, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κτλ) ή όποιος άλλος κωδικός δραστηριότητας σχετικός με τη διδασκαλία. Για τους εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι παράλληλα ελεύθεροι επαγγελματίες, αμειβόμενοι με Τ.Π.Υ. (πρώην Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΕ., Τ.Σ.Α.Υ., κλπ.), οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 39 του Ν.4387/2016. Αν συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ.9 του άρθρου 39 δύναται να ασφαλιστούν και με τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, εφόσον το αναγράψουν στο Τ.Π.Υ., αλλά και συμπληρώνοντας τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

 

Προσοχή: ο τρόπος αμοιβής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

 

Τέλος ενημερώνουμε ότι :

Α) Δημόσιοι υπάλληλοι (δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ και ευρύτερος δημόσιος τομέας), οι οποίοι απασχολούνται παράλληλα και σε ΙΕΚ, υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί βάσει του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 (απόφαση Φ10043/οικ.14226/431, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Β) Για τις συμβάσεις από 01.09.2017 και εφεξής μεταξύ των εκπαιδευτών και των φορέων της διάταξης του άρθρου 31 του Ν.4186/2013, οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016. (Περιλαμβάνονται άνεργοι, δημόσιοι υπάλληλοι, μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης, συνταξιούχοι). Η πληρωμή τους θα γίνεται με ασφάλιση ΕΦΚΑ στα προβλεπόμενα πακέτα κάλυψης, σύμφωνα με την ειδικότητά τους, όπως θα προκύπτει από τα δηλωθέντα στοιχεία.

Η έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών από όλους βοηθάει στην επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής.